Privātuma Politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķiem, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

 

Personas dati

Personas dati ir notikumu informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 

Privātuma piemērošana politikas

SIA “Snackoland” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz personas saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekri): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “Snackoland” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

 

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis:Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpilde, norēķinu administrēšana, garantiju saistību izpilde.

Pārzinis:SIA “Snackoland”, reģistrācijas Nr. 40203417861

Juridiskā adrese:Rātsupītes iela 9, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067, Latvija

Tiesiskais pamats:SIA “Snackoland” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti:Nenotiek.

Datu saņēmēji:Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu sniedzēji (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

Dlatvijas aizsardzības speciālists:Info@snaskoland.lv

 

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu trade tiek veikta, lai realizētu privātās politikas noteiktos mērķus, tajā skaitā, realizētu SIA “Snackoland” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “Snackoland” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti, cik nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “Snackoland” leģitīmās intereses. Iestājoties, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

 

Personas datu apstrāde tiek veikta, izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai būtu drošas personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģisko risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmām.

 

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz tālākām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “Snackoland” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristiem, advokātiem). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. dati tiek nodoti tikai Personai, lai cik daudz tas nepieciešams, izpildītu SIA “Snackoland” tiesiskās un juridiskās intereses.

 

Komerciālu piedāvājums, reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemtas SIA “Snackoland” komerciālās paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: info@snackoland.lv

 

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzības noteikumi tiek īstenoti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi,) personas datu apstrādes jomā.

 

Piekļuve savām personām

Fiziskā persona savu personu tiesību normas var uz rakstveida iesniegumu pamata, ievērojot personas datu pieņemšanas aktu prasības, iesnieguma un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “SIAckoland”, Rātsītes iela 9, Kurzemes rajons, LV- 1067, Latvija, pa e-pastu: info@snackoland.lv ) vai iesniedziet rakstveida iesniegumu, kādā no SIA “Snackoland” veikaliem (veikalu adreses).

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “Snackoland” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasījums. Šajā gadījumā SIA “Snackoland” izsniedz pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziski personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukāšana ir iesniegta tādā pašā veidā, kādā tikai dota piekrišanas savu personu datu apstrādei.

Personas gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “Snackoland” juridisko adresi: Rātsupītes iela 9, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067, Latvija, un/vai pa e-pastu: info@snackoland.lv.Piekrišanas atsaukums ierobežo personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums regulē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā ar un/vai pamata uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).


Telefonsarunu audio ieraksti
Brīdinām, ka visas telefonsarunas tiek ierakstītas klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles nolūkos. Pārzinis SIA “Snackoland”, adrese: Rātsupītes iela 9, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067.

 

Nobeiguma informācija

SIA “Snackoland” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus). Šo virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai visiem noteikumiem. Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības pie SIA “Snackoland” vai Datu valsts inspekcijā.